Testamentti

Testamentti

asianajotoimisto-lakihaavisto-palvelut-testamentti

Testamentilla henkilö voi määrätä, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamentin muotovaatimukset ovat ankarat – jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa, se on pätemätön.

Testamentin voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt tai tätä nuorempi, jos hän on naimisissa. 15-vuotias saa tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita. Tällaista omaisuutta ovat lähinnä omalla työllä kerrytetyt ansiot.

Testamenttejä on erilaisia: esimerkiksi yleistestamentti, erityistestamentti, omistusoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti ja keskinäinen testamentti.

Testamentin tekemisessä kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa, jotta testamentti varmasti vastaa tekijänsä tahtoa, eikä sitä rasita mikään pätemättömyysperuste. Testamentin tekemisen kustannukset riippuvat siihen käytetystä ajasta. Testamentin kustannukset ovat keskimäärin alkaen 350 euroa. 

Testamentin tiedoksianto

Mikäli vainaja on jättänyt jälkeensä testamentin, testamentin saajan tulee antaa se todisteellisesti tiedoksi perillisille. Testamentin saajan on vedottava oikeuteensa kymmenen vuoden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Tiedoksianto on kuitenkin hyvä tehdä pian kuoleman jälkeen, koska tiedoksiannosta alkaa kulua kuuden kuukauden aika, jonka kuluessa perillisten on moitittava testamenttia, mikäli he haluavat vedota testamenttia rasittavaan muotovirheeseen tai siihen, että testamentin syntymisen edellytyksissä on puute.

Saman kuuden kuukauden aikana on mahdollisen rintaperillisen, jonka lakiosaoikeutta testamentti loukkaa, tehtävä lakiosailmoitus testamentin saajalle tai saajille. Lakiosailmoitus on tehtävä haastemiehen välityksellä tai muuten todisteellisesti. Ilmoituksen voi tehdä perunkirjoituksen yhteydessä, jos testamentin saaja on paikalla perunkirjoituksessa. Tällöin uskotut miehet voivat todistaa ilmoituksen tekemisen.

Käytännössä on usein selvää, etteivät perilliset riitauta testamenttia. Tällöin perilliset voivat hyväksyä testamentin, jolloin ei tarvitse odottaa kuuden kuukauden määräaikaa ennen testamentin lainvoimaa. Mikäli hyväksymistä pyydetään perittävän rintaperillisiltä, hyväksymiseen on hyvä merkitä myös, ettei perillinen vaadi lakiosaansa.

Huolehdimme tarvittaessa lakiosavaatimuksesta ja testamentin tiedoksiannosta puolestasi. Hinnat vaatimuksille ja tiedoksiannoille ovat alkaen 300 euroa, sis. tarvittavan haastemiehen maksun (70 euroa).

Edunvalvontavaltakirja

Mikäli haluat etukäteen määrätä asioittesi hoidosta siltä varalta, että et myöhemmin siihen itse pysty esimerkiksi heikentyneen terveydentilan, sairauden tai loukkaantumisen vuoksi, kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltakirjassa määrätään valtuutettu ja se, mitä asioita valtuutus koskee. Valtuutetulle annetaan yleensä oikeus edustaa valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa sekä valtuuttajan henkilöä koskevissa asioissa. Mikäli edunvalvontavaltakirjalla halutaan turvata elinaikana osissa toteuttavien varallisuuden siirtojen jatkuminen, tulee tämä erityisesti huomioida edunvalvontavaltakirjassa, paitsi itse valtuutuksen sisällössä myös valtuutettujen henkilövalinnoissa.

Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta blogista Edunvalvontavaltakirja.