Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

asianajotoimisto-lakihaavisto-palvelut-perunkirjoitus

Läheisen menettäminen on aina vaikea asia ja se vaatii omaisilta voimaa jaksaa selviytyä käytännön järjestelyistä. Surusta huolimatta järjestelyt on kuitenkin hoidettava. Blogistamme, omaisen muistilista, voit lukea lisää asioista, jotka on hyvä muistaa.

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja perukirjasta on toimitettava yksi  kappale verovirastoon kuukauden sisällä perunkirjoituksen pitämisestä. Perunkirjoitusaikaan voi hakea pidennystä, jos se on pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä perusteltua. Pidennystä tulee hakea verotoimistosta kirjallisella hakemuksella perunkirjoitusajan kuluessa.

Perunkirjoituksesta on velvollinen huolehtimaan se, jonka hoidossa jäämistöomaisuus on tai joka parhaiten tuntee vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Perukirjaan luetellaan vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat sekä perintöverotuksessa vähennettävät kulut, kuten hautaus- ja pesänselvityskulut. Lisäksi tehdään selvitys perinnön saajista. Perukirja toimii perintöverotuksen pohjana ja samalla se on pesänosakkaille selvitys pesän tilasta ja perintöön oikeutetuista tahoista.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan kaksi uskottua miestä. Pesän osakkaan tai osakkaan puolison toimiminen uskottuna miehenä ei ole suositeltavaa. Uskottujen miesten tehtävä on mm. arvostaa pesän varallisuus.

Perunkirjoitukseen on kutsuttava todisteellisesti kuolinpesän osakkaat, leski, mahdolliset toissijaiset omaisuuden saajat, alaikäisten edunvalvojat, täysi-ikäisen henkilön edunvalvoja sekä entinen aviopuoliso, jos ositus on vielä toimittamatta. Pesänosakkaita ovat perilliset ja testamentin yleisjälkisäädöksen saajat. Yleensä todisteellinen kutsuminen ei ole tarpeen, vaan perilliset sopivat keskenään perunkirjoituksen ajankohdasta. Epävarmoissa tilanteissa, kuten yhteydenpidon katkettua, todisteellisuuden vaatimuksen täyttää esimerkiksi kutsun lähettäminen kirjattuna kirjeenä tai saantitodistuksella varustettuna. Kutsussa on mainittava tilaisuuden aika ja paikka. Hyvän perunkirjoitustavan mukaista on liittää jo kutsuun luonnos itse perukirjasta.

Perunkirjoituksen toimittaminen etänä

Meidän kauttamme perunkirjoituksen hoitaminen onnistuu nyt myös kokonaan etänä, jolloin fyysistä läsnäoloa ei välttämättä tarvita ollenkaan. Välimatka ei ole siis ongelma perunkirjoituksen hoitamiseksi turvallisesti ja laadukkaasti. Perunkirjoitus tilaisuus voidaan toteuttaa verkkotapaamisena sähköisen tunnistautumisen avulla, jolla voimme varmentaa mukana olevien henkilöiden henkilöllisyyden. Myös perukirjan allekirjoittaminen onnistuu etänä sähköisellä allekirjoituksella. Käytämme luotettavaa ja tietoturvallista Visma Sign -palvelua, joka mahdollistaa vahvan tunnistautumisen sähköisesti verkkopankkitunnuksilla. Sähköinen allekirjoittaminen ja tunnistautuminen eivät vaadi asiakkaalta tietotekniikan vahvaa osaamista, vaan ne ovat helposti tehtävissä. Lähetämme yksityiskohtaiset ohjeet toimeksiannon saatuamme.

Perunkirjoitukseen liitettävät asiakirjat

Perukirjaan vaadittavat liitteet vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta perukirjaan tulee kuitenkin aina liitää sukuselvitys vainajasta eli katkeamaton ketju virkatodistuksia kaikista seurakunnista, joissa vainaja on ollut kirjoilla täytettyään 15 vuotta. Mikäli vaijana ei ole kuulunut elämänsä jonakin ajanjaksona seurakuntaan, selvitys pyydetään väestörekisterikeskuksesta.  Liitteiksi tarvitaan myös virkatodistukset tai niiden jäljennökset pesän osakkaista ja legaatinsaajista.

Lisäksi liitteiksi tarvitaan jäljennökset mahdollisesta testamentista, avioehdosta, aiemmin kuolleen puolison perukirjasta, jos ositus tai jako on tehty lesken eläessä, jäljennös jako-/osituskirjasta, perinnönjakokirja, muu perukirja (jos osakkuuksia toisiin kuolinpesiin), perinnöstä tai testamentista luopumista koskeva asiakirja, yksityinen velkakirja, mahdollinen lakiosavaatimus joko erillisenä asiakirjana tai tekstinä perukirjassa, kiinteistön käypää arvoa koskeva asiakirja, jos sellainen on hankittu sekä osakeyhtiön tilinpäätöstiedot tase-erittelyineen, jos jäämistöön sisältyy noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeita.

Toimittamamme Perunkirjoituksen sisältö

Antamalla perunkirjoituksen toimittamisen ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi kevennät omaa taakkaasi surun hetkellä ja varmistat, että perunkirjoitus toimitetaan hyvää perunkirjoitustapaa noudattaen.

Perunkirjoituksen toimittamiseen sisältyvät:

  • Alkuneuvottelu – Alkuneuvottelussa kartoitamme kuolinpesän tilanteen, osakkaat sekä varat ja velat. Käymme läpi yhdessä asiakkaan kanssa kuolinpesän hallinnon kannalta keskeiset asiat ja toimenpiteet, jotka pitää tehdä. Annamme myös ohjeet, mitkä asiakirjat ja tositteet tarvitsemme varoista ja veloista perukirjaa varten.
  • Sukuselvitysten tilaaminen – Hoidamme puolestanne perillisten selvittämiseksi tarvittavien virkatodistusten hankkimisen.
  • Osakkaiden kutsuminen perunkirjoitukseen – Kutsutapa sovitaan tapauskohtaisesti.
  • Tarvittaessa testamentin tiedoksianto – Mikäli perittävältä jäi testamentti, tulee se myös antaa tiedoksi perillisille.
  • Perukirjan laatiminen – Laadimme perukirjan toimittamanne varoja ja velkoja koskevan materiaalin pohjalta.
  • Perunkirjoitustilaisuuden järjestäminen – Perunkirjoitustilaisuus voidaan järjestää etänä erilaisia videoyhteyksiä käyttäen tai perinteisesti Huittisten tai Sastamalan toimipisteellämme. Erikseen sovittaessa ja hinnoiteltaessa perunkirjoitus voidaan toimittaa myös asiakkaan toivomassa paikassa. Toimistomme henkilökunta toimii tilaisuudessa uskottuina miehinä ja käy perukirjan sisällön kohdittain läpi. Samalla tehdään mahdolliset tarvittavat muutokset perukirjan sisältöön. Annamme myös neuvontaa perunkirjoitustilaisuuden aikana esiin tulevissa kuolinpesän hallintoa ja jakoa koskevissa kysymyksissä.
  • Perukirjan toimittaminen verottajalle – Perukirjasta tulee toimittaa kopio Verohallintoon kuukauden sisällä perunkirjoituksen pitämisestä. Toimitamme kopion tarvittavine liitteineen puolestanne Verohallintoon.
  • Halutessanne huolehdimme osakasluettelon vahvistamisesta Digi- ja väestötietovirastossa. Osakasluettelon vahvistaminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa esimerkiksi, jos perillisten selvittäminen on virkatodistuksista työlästä.
  • Yhteistyökumppaneiltamme saamme tilattua erikseen sovittaessa arviot kiinteistöistä ja asunto-osakkeista sekä kuntokartoitukset.

Perunkirjoituksen toimittamisen hinta on 900 + alv 24 % eli yhteensä 1.116 euroa. Tämän lisäksi laskutamme ulkopuoliset kulut, jotka aiheutuvat mm. viranomaisten ja seurakuntien perimistä maksuista. Mikäli perunkirjoitustoimeksianto sisältää normaalia enemmän työtä tai kuolinpesässä on riidanalaisia tai epäselviä asioita, laskutus on tällöin mainittua hintaa suurempi. Ilmoitamme siitä alkuneuvottelun yhteydessä, jolloin asiakas voi halutessaan vielä perua toimeksiannon maksutta.

Kuolinpesä voidaan jakaa, kun pesä on selvitetty ja ositus tai omaisuuden erottelu tehty. Yleensä pesä on pitkälti selvitetty jo perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen. Hoidamme myös ositus- ja perinnönjakosopimuksen laatimisen näin sovittaessa. Ositus- ja perinnönjakosopimukselle pystymme antamaan tarkemman hinta-arvion perunkirjoituksen laatimisen jälkeen, kun pesän tila on selvillä.