Testamentin tiedoksianto

testamenttiMikäli vainaja on jättänyt jälkeensä testamentin, testamentin saajan tulee antaa se todisteellisesti tiedoksi perillisille. Testamentin saajan on vedottava oikeuteensa kymmenen vuoden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Tiedoksianto on kuitenkin hyvä tehdä pian kuoleman jälkeen, koska tiedoksiannosta alkaa kulua kuuden kuukauden aika, jonka kuluessa perillisten on moitittava testamenttia, mikäli he haluavat vedota testamenttia rasittavaan muotovirheeseen tai siihen, että testamentin syntymisen edellytyksissä on puute. Saman kuuden kuukauden aikana on mahdollisen rintaperillisen, jonka lakiosaoikeutta testamentti loukkaa, tehtävä lakiosailmoitus testamentin saajalle tai saajille.

Käytännössä on usein selvää, etteivät perilliset riitauta testamenttia. Tällöin perilliset voivat hyväksyä testamentin, jolloin ei tarvitse odottaa kuuden kuukauden määräaikaa ennen testamentin lainvoimaa. Mikäli hyväksymistä pyydetään perittävän rintaperillisiltä, hyväksymiseen on hyvä merkitä myös ettei perillinen vaadi lakiosaansa, mikäli hän ei sitä halua.