Perunkirjoitus

lakiosa

Läheisen menettäminen on aina vaikea asia ja se vaatii omaisilta voimaa jaksaa selviytyä käytännön järjestelyistä. Surusta huolimatta järjestelyt on kuitenkin hoidettava.

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja perukirjasta on toimitettava yksi  kappale verovirastoon kuukauden sisällä perunkirjoituksen pitämisestä. Perunkirjoitusaikaan voi hakea pidennystä, jos se on pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä perusteltua. Pidennystä tulee hakea verotoimistosta kirjallisella hakemuksella perunkirjoitusajan kuluessa.

Perunkirjoituksesta on velvollinen huolehtimaan se, jonka hoidossa jäämistöomaisuus on tai joka parhaiten tuntee vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Perukirjaan luetellaan vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat sekä perintöverotuksessa vähennettävät kulut, kuten hautaus- ja pesänselvityskulut. Lisäksi tehdään selvitys perinnön saajista. Perukirja toimii perintöverotuksen pohjana ja samalla se on pesänosakkaille selvitys pesän tilasta ja perintöön oikeutetuista tahoista.

Perunkirjoitukseen on kutsuttava todisteellisesti kuolinpesän osakkaat, leski, mahdolliset toissijaiset omaisuuden saajat, alaikäisten edunvalvojat, täysi-ikäisen henkilön edunvalvoja sekä entinen aviopuoliso, jos ositus on vielä toimittamatta. Pesänosakkaita ovat perilliset ja testamentin yleisjälkisäädöksen saajat. Yleensä todisteellinen kutsuminen ei ole tarpeen, vaan perilliset sopivat keskenään perunkirjoituksen ajankohdasta. Epävarmoissa tilanteissa, kuten yhteydenpidon katkettua, todisteellisuuden vaatimuksen täyttää esimerkiksi kutsun lähettäminen kirjattuna kirjeenä tai saantitodistuksella varustettuna. Kutsussa on mainittava tilaisuuden aika ja paikka. Hyvän perunkirjoitustavan mukaista on liittää jo kutsuun luonnos itse perukirjasta.

Perukirjaan vaadittavat liitteet vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta perukirjaan tulee kuitenkin aina liitää sukuselvitys vainajasta eli katkeamaton ketju virkatodistuksia kaikista seurakunnista, joissa vainaja on ollut kirjoilla täytettyään 15 vuotta. Mikäli vaijana ei ole kuulunut elämänsä jonakin ajanjaksona seurakuntaan, selvitys pyydetään väestörekisterikeskuksesta.  Liitteiksi tarvitaan myös virkatodistukset tai niiden jäljennökset pesän osakkaista ja legaatinsaajista.

Vuoden 2013 alusta lähtien Helsingin seurakunnan alaisena toimivalta seurakuntien yhteiseltä rekisteriltä on voitu tilata 1.10.1999 jälkeiset ev. lut. seurakuntien kirjoillaoloajat yhdellä todistuksella. Virkatodistukset tätä vanhemmista tai muiden seurakuntien sekä maistraatin kirjoillaolosta täytyy edelleen tilata aikaisemman käytännön mukaisesti kustakin seurakunnasta tai maistraatista erikseen. Katso lisää kohdasta Sukuselvityksen tilaaminen.

Lisäksi liitteiksi tarvitaan jäljennökset mahdollisesta testamentista, avioehdosta, aiemmin kuolleen puolison perukirjasta, jos ositus tai jako on tehty lesken eläessä, jäljennös jako-/osituskirjasta, perinnönjakokirja, muu perukirja (jos osakkuuksia toisiin kuolinpesiin), perinnöstä tai testamentista luopumista koskeva asiakirja, yksityinen velkakirja, mahdollinen lakiosavaatimus joko erillisenä asiakirjana tai tekstinä perukirjassa, kiinteistön käypää arvoa koskeva asiakirja, jos sellainen on hankittu sekä osakeyhtiön tilinpäätöstiedot tase-erittelyineen, jos jäämistöön sisältyy noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeita.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan kaksi uskottua miestä. Pesän osakkaan tai osakkaan puolison toimiminen uskottuna miehenä ei ole suositeltavaa. Uskottujen miesten tehtävä on mm. arvostaa pesän varallisuus.

Omaisten on hyvä muistaa huolehtia myös muista asioista kuolemantapauksessa. Katso lisää kohdasta Omaisen muistilista.

Antamalla perunkirjoituksen toimittamisen ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi kevennät omaa taakkaasi surun hetkellä ja varmistat, että perunkirjoitus toimitetaan hyvää perunkirjoitustapaa noudattaen. Kustannukset määräytyvät perunkirjoitukseen käytetyn ajan mukaan. Mikäli perunkirjoitusta varten hankittavia asiakirjoja on vähän ja pesän varallisuus on tavanomaista, perunkirjoituksen toimittaminen maksaa keskimäärin alkaen 900 euroa. Katso lisää kohdasta Kustannukset.