Edunvalvontavaltakirja

omaisuuden siirtäminenEdunvalvontavaltakirjan on täytettävä laissa määritellyt muotovaatimukset, jotta se on pätevä. Edunvalvontavaltakirjassa määritellään aina, mitä asioita valtuutus kattaa. Valtuutus on mahdollista erikseen rajoittaa koskemaan vain tiettyä oikeustoimea, asiaa tai omaisuutta. Valtuutettu voi saada oikeuden edustaa valtuuttajaa esimerkiksi tämän omaisuutta koskevissa asioissa tai muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan myös oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän henkilöä koskevissa asioissa. Tällaisia henkilöön kohdistuvia asioita voivat olla esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvät asiat. Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä sellainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

Edunvalvontavaltuutus on tehtävä kirjallisesti. Asiakirjasta on käytävä ilmi valtuuttaja ja valtuutettu, tarkoitus, asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa sekä määräys, milloin valtuutus tulee voimaan. Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja. Todistajien on todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta todistajien ei tarvitse tietää asiakirjan sisältöä. Valtakirjan todistajana ei saa olla vajaavaltainen, valtuuttajan puoliso tai sukulainen taikka tällaisen henkilön puoliso, valtuutettu, valtuutetun puoliso tai sukulainen taikka tällaisen henkilön puoliso.

Ensisijaisella valtuutetulla tarkoitetaan valtuuttajan valtuuttamaa henkilöä, joka päätoimisesti hoitaa valtuuttajan asioita hänen etujensa mukaisesti. Toissijainen valtuutettu nimetään sen varalta, jos ensisijainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan, luopuu tehtävästä tai tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan valtuuttajan asiaa. Toissijainen valtuutettu on pysyvä järjestely verrattaessa varavaltuutettuun. Varavaltuutettu on henkilö, jonka valtuuttaja nimeää sen varalta, että varsinainen valtuutettu tulee tilapäisesti estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä, esimerkiksi sairauden tai esteellisyyden vuoksi. Varavaltuutettu on tarkoitettu vain väliaikaiseksi järjestelyksi ja suositeltavaa on, että hän olisi muuta kuin sukulainen.

Edunvalvontavaltakirjan voimassaolo

Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan silloin, kun henkilön tila on heikentynyt siten, ettei hän enää itse kykene hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus tulee vahvistuttaa holhousviranomaisella eli valtuuttajan kotipaikkakunnan toimialueen maistraatissa. Valtakirja tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut. Tällä on tarkoituksena ehkäistä yrityksiä valtuuttajan hyväksikäyttöön, ja turvata se, ettei valtuutusta käytetä ennenaikaisesti. Ennen kaikkea tarkoitus on myös lisätä kolmansien tahojen luottamusta valtuutukseen ja saattaa valtuutus valtuuttajan lähipiirin tietoon.

Valtuutetun tulee esittää holhousviranomaiselle alkuperäinen valtakirja ja lääkärintodistus tai vastaava todistus valtuutuksen antajan kyvyttömyydestä hoitaa asioitaan, joita valtuutus koskee. Valtakirjan voi tarvittaessa peruuttaa tai sitä voi muuttaa myöhemmin. Tällöin valtuutetun on kuitenkin kyettävä ymmärtämään myös uuden asiakirjan merkitys.