Avioero

avioeroAvioeroa voivat hakea molemmat puolisot yhdessä tai toinen puolisoista yksin. Avioerohakemus jätetään jommankumman puolison kotipaikan käräjäoikeuteen. Avioerohakemuksen jättämisestä alkaa kulua kuuden kuukauden harkinta-aika. Mikäli toinen puolisoista on jättänyt hakemuksen yksin, alkaa harkinta-aika kulua vasta siitä, kun hakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle. Harkinta-ajan jälkeen vähintään toisen puolisoista on jätettävä uusi hakemus, jotta puolisot tuomitaan avioeroon. Mikäli toista hakemusta ei ole jätetty vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta, avioero raukeaa. Avioerohakemusta ei tarvitse perustella ja avioeron saa, vaikka toinen osapuoli sitä vastustaisi. Jos puolisot ovat asuneet vähintään kaksi vuotta erillään ennen avioerohakemuksen jättämistä, heidät voidaan tuomita avioeroon ilman harkinta-aikaa.

Avioerohakemuksen yhteydessä voi myös vaatia yhteiselämän lopettamista, mikäli puolisot eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen siitä, kumpi puolisoista jää asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Käräjäoikeus joutuu tällöin ratkaisemaan, kumpi puolisoista on enemmän asunnon tarpeessa ja kumpi puolisoista joutuu muuttamaan pois yhteisestä kodista. Omistusasunnon osalta omaisuuden osituksessa ratkaistaan, kummalle puolisolle yhteinen asunto lopulta jää.

Ositus

Osituksessa jaetaan aviopuolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus. Jos aviopuolisoilla oli kaiken pois sulkeva avioehto, tehdään osituksen sijasta omaisuuden erottelu. Osituksen voi tehdä heti avioerohakemuksen jättämisen jälkeen. Laki ei aseta mitään määräaikaa osituksen tekemiselle – suositeltavaa se on tehdä heti kun on selvää, ettei yhteinen elämä tule enää jatkumaan ja avioeroasia on vireillä. Puolisot voivat sopia keskenään miten omaisuus jaetaan, jolloin puhutaan sopimusosituksesta. Jos sopuun ei päästä, voi kumpi tahansa puolisoista hakea pesänjakajan määräämistä käräjäoikeudesta. Tällöin pesänjakaja tekee jaon. Sopimusosituksen hinnaksi muodostuu yleensä n. 1500 euroa. Mikäli asioista aletaan riidellä, kasvavat asianajokulutkin.

Perinteisesti molemmilla puolisoilla on omat avustajansa. Tarjoamme lisäksi mahdollisuutta molempien puolisoiden yhdessä saamaan juridiseen neuvontaan. Tämä on kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto silloin, kun se on eroavien puolisoiden välisen suhteen kannalta mahdollinen. Alkuvalmistelut kannattaa joka tapauksessa tehdä huolella – kirjata ylös puolisoiden varallisuus, velat ja vastuut sekä hahmotella, mitä itse haluaa. Mukaan kannattaa ottaa jo ensimmäiselle käynnille kaikki mahdolliset liitteet, tiliotteet, velkakirjat ja muut tositteet. Mitä kauemmin riidellään, sitä enemmän tulee kustannuksia. Jos haluaa säästää, irtaimistosta riitely kannattaa unohtaa.

Lapset

Jos perheessä on alaikäisiä lapsia, tulee sopia lasten asumisesta, huoltajuudesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Mikäli vanhemmat pääsevät sopimukseen asioista, sopimus kannattaa vahvistuttaa tuomioistuimessa tai kunnan sosiaalitoimessa. Jos asiasta ei päästä sopimukseen, asian ratkaisee viime kädessä tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi se voidaan saattaa samassa yhteydessä avioeron kanssa. Nykyään tuomioistuimiin ohjautuvat lasten huoltajuus- ja tapaamisoikeuskiistat ohjataan asiantuntija-avusteiseen sovitteluun, mikäli vanhemmat antavat siihen suostumuksensa. Avustamme sekä sopimustekstien laadinnassa että riitaisten asioiden selvittämisessä. Erityisesti tapaamisoikeuden kirjaamisessa kannattaa olla tarkka yksityiskohtien suhteen tulevien riitojen ehkäisemiseksi.