Periytyykö velka?

Ennen tähän kysymykseen vastaamista on tärkeää erottaa toisistaan ainakin perittävän ja kuolinpesän velka, velka, jonka osakkaat tekevät pesän lukuun sekä mahdollinen osakkaan vahingonkorvausvastuu.

• Osakas ei vastaa henkilökohtaisesti perittävän ja kuolinpesän velasta, jos hän huolehtii perunkirjoituksen toimituttamisesta määräajassa, eikä salaa tai ilmoita tahallaan vääriä tietoja perunkirjoitusta varten. Tässäkin tilanteessa velkavastuusta voi vapautua, jos pystyy osoittamaan, ettei ole aiheuttanut menettelyllään vahinkoa velkojalle. Se on eri asia, jos perillinen on esimerkiksi takaajana perittävän velassa ja annetut vakuudet pysyvät normaalisti voimassa.
• Osakkaat vastaavat lähtökohtaisesti henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet pesän lukuun. Tällaisia velkoja ovat tyypillisesti ainakin hautajaisiin ja perunkirjoitukseen liittyvät velat.
• Osakkaan on korvattava vahinko, minkä hän pesää hoitaessaan tai hallitessaan on tahallaan tai huolimattomuudestaan aiheuttanut jollekin, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Tällaisia tahoja voivat olla ainakin perittävän tai pesän velkoja, toinen pesänosakas, erityisjälkisäädöksen saaja, pesänosakkaan velkoja tai perintöosuuden luovutuksensaaja.

Palautusvelvollisuus

Jos ositus tai perinnönjako on toimitettu ennen velkojen maksamista, tuomioistuin voi velvoittaa osakkaat palauttamaan joko kaiken osituksessa tai jaossa saadun omaisuuden tai velvoittaa heidät yhteisvastuullisesti suorittamaan pesälle velkojen maksamiseen tarvittavan rahamäärän.

Osakkaat ovat keskenään vastuussa rahamäärän suorittamisesta sen mukaan kuin he ovat osituksessa tai perinnönjaossa saaneet liikaa. Jos joku osakkaista ei pysty maksamaan omaa osuuttaan, muut osakkaat joutuvat maksamaan sen osituksessa tai jaossa saamallaan omaisuudella tai sen arvolla. Osakkaalla, joka on palauttanut varoja yli oman osuutensa, on oikeus saada muilta osakkailta korvaus. Osakkaan palautusvelvollisuus ei voi kuitenkaan koskaan ylittää sitä määrää, jonka hän on pesästä saanut.

Erityisjälkisäädöksen tai tarkoitemääräyksen perusteella pesästä saatu omaisuus on palautettava siltä osin, kun sitä tarvitaan velan katteeksi.

Jos palautettava omaisuus ei ole tallessa, on sen arvo korvattava. Samoin on korvattava mahdollinen arvon alentuminen. Rahalle on maksettava korkoa korkolain 3.2 § mukaan sen saamisesta lukien ja 4 § mukaan palautusvaatimuksen esittämisestä lukien. Omaisuuden tuotto tai muu hyöty on myös lähtökohtaisesti korvattava.

Velkojen maksujärjestys

  1. Ensin maksetaan pesänselvitysvelat eli kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset maksetaan ennen muita velkoja sitä mukaa kuin ne erääntyvät.
  2. Seuraavaksi maksetaan vainajan velat.
  3. Ja vasta sitten muut pesän velat.
Edellinen
Seuraava